Buddynetwerk

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op (het beleid van) de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken. Zij staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de statuten. De Raad van Toezicht handelt volgens de principes van “Good Governance”, een algemene opvatting over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Zij evalueert eens per jaar haar eigen functioneren. Er is een benoemingsprocedure en een schema van aan- en aftreden.

Bovenstaande betekent voor de leden van de Raad van Toezicht, dat zij:
 • breed maatschappelijk geïnteresseerd zijn en de beschikking hebben over relevante netwerken,
 • affiniteit hebben met de informele zorg,
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten hebben,
 • de doelstelling en werkwijze van Buddy Netwerk onderschrijven,
 • in staat zijn het beleid van de directie op hoofdlijnen te beoordelen,
 • afkomstig zijn uit verschillende sectoren van de samenleving,
 • verschillende maatschappelijke achtergronden (naar sekse, leeftijd en culturele achtergrond) en verschillende deskundigheden (financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig, human resources, informele zorg, zorg, PR/communicatie, fondsenwerving, sociale kaart regio) hebben,
 • onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de organisatie zijn,
 • als klankbord voor de directeur kunnen fungeren,
 • integer zijn en over verantwoordelijkheidsgevoel beschikken,
 • geen persoonlijke of zakelijke belangen bij Buddy Netwerk hebben,
 • inzicht geven in hun nevenfuncties,
 • voldoende tijd beschikbaar hebben.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
 • Jan Willem Weck (voorzitter)
 • Koosje Ploegmakers
 • Kees Slingerland
 • Mark Esseboom
 • Emete Solmaz

 

Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.