Buddynetwerk

Lid Raad van Toezicht met een financieel profiel

Vanwege het vertrek van een toezichthouder wiens termijn afloopt, zijn wij op zoek naar een collega met een financieel profiel. Wij zoeken een collegiale teamspeler met een stevige financieel-bedrijfseconomische achtergrond. Een verbindende, innovatieve collega die overstijgend kan denken, interesse heeft in de zorgsector en ook ervaring heeft als leidinggevende op strategisch niveau, bij voorkeur opgedaan als manager/directeur bedrijfsvoering in een (semi) publieke organisatie van enige omvang. Iemand die ervaring heeft met politieke-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen en daarnaast maatschappelijk betrokken is. Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk; tijd, energie en interesse om dit te worden is essentieel.

Stichting Buddy Netwerk
Stichting Buddy Netwerk is een professionele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Buddy Netwerk duidt haar cliënten aan met de term ‘maatjes’. De 1-op-1 ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s). Bij de organisatie zijn ongeveer 14 fte betaalde medewerkers werkzaam. Daarnaast zetten meer dan 400 zeer betrokken vrijwilligers zich belangeloos en met hart en ziel in voor de verschillende doelgroepen. Buddy Netwerk is actief in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft

Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en draagt actief bij aan het versterken van het sociale netwerk van de cliënt. Naast aandacht voor de beleving van het ziek zijn, is er ook ruimte om juist dingen te ondernemen die (nog) wel kunnen.

Buddy Netwerk wordt gefinancierd via diverse geldstromen zoals gemeentelijke subsidies, fondsen, giften en nalatenschappen. Voor de komende jaren is het van belang deze geldstromen te behouden. Daarnaast is de ambitie te zorgen voor nieuwe geldstromen waarbij bijvoorbeeld het bedrijfsleven steeds meer betrokken zal worden. Buddy Netwerk staat onder leiding van een directeur/bestuurder, werkt volgens een Raad van Toezicht model en is een financieel gezonde organisatie. Uitdagende strategische en operationele opgaven voor de komende periode zijn:
• Een stevige positionering behouden in een snel veranderende omgeving.
• Financiering (meer gevarieerde financieringsmix).
• Implementeren van nieuwe indicatoren voor subsidie aanvraag ’22 – ‘25.
• Voldoende balans tussen vraag en aanbod van vrijwilligers en cliënten.

De Raad van Toezicht (RvT)
De RvT ziet toe op de besturing van de organisatie en indirect op het realiseren van goede dienstverlening. Daarnaast is de RvT werkgever van de directeur/bestuurder. De RvT staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde. De taken en verantwoordelijkheden van de RvT zijn beschreven in de statuten. Op dit moment bestaat de RvT uit vijf leden. De RvT ontvangt periodiek rapportages teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie en bevraagt de directeur/bestuurder en andere relevante partijen. Daarnaast houden de leden van de RvT ook hun kennis up-to-date (beleidsmatig, financieel en inhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de directeur/bestuurder te kunnen zijn. Bij dit alles zijn de grondpatronen: distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus van de stichting. De RvT toetst zijn handelen aan de Governance-code voor de zorgsector. De RvT evalueert eens per jaar zijn eigen functioneren.

De RvT is zodanig samengesteld dat:
• Er voldoende binding is met de regio waarin Buddy Netwerk werkzaam is.
• Er sprake is van diversiteit.
• Er een maatschappelijk heterogene samenstelling is.
• De leden complementair zijn qua kennis, ervaring en netwerken, waarbij onder meer gedacht wordt aan bestuurlijke, inhoudelijke (zorg en welzijn), financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
• Er voldoende oog is voor innovatie en signaleren van kansen.
• Adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder.

Voor elk lid van de RvT gelden de volgende basisvaardigheden:
Kennis- en ervaringsgebieden algemeen
• Kennis van bestuur en management, bij voorkeur vanuit het (top)management van een middelgrote tot grote publieke/private organisatie.
• Kennis van de ontwikkelingen in de welzijnssector met name de formele en informele zorg, maar ook op het gebied van het (externe) toezicht.
• Kennis van financiering, de veranderende relatie met de financiers.
• Kennis van risicomanagement, maar ook van veranderingstrajecten.
• Bij voorkeur academisch denk- en werkniveau.
• Op strategisch niveau kunnen opereren.

Houding en gedrag algemeen
• Affiniteit met de specifieke dienstverlening en doelgroepen van Buddy Netwerk.
• Maatschappelijke betrokkenheid.
• Doelstelling(en) van de organisatie met overtuiging onderschrijven.
• Besef van voorbeeldfunctie zich uitend in houding en gedrag.

Als lid van de RvT dient men daarnaast aan de volgende algemene eisen te voldoen:
• Een juist evenwicht bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
• Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen.
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
• Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
• Voldoende tijd beschikbaar.

Toezicht stelt eisen aan de individuele inzet, maar ook aan de gezamenlijke inzet als RvT. De zittingstermijn voor leden is drie jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal drie jaar.

De selectieprocedure
Kandidaten worden uitgenodigd voor 18 april 2021 hun belangstelling kenbaar te maken middels het toesturen van een motivatiebrief en een actuele C.V. naar:
Jan Willem Weck, Voorzitter van de RvT, via: info@buddynetwerk.nl

Kandidaten met een multiculturele achtergrond die aan het gevraagde profiel voldoen, worden expliciet gevraagd om te reageren. Stichting Buddy Netwerk wil namelijk zo goed mogelijk aansluiten bij de diverse samenstelling van de bevolking in ons werkgebied regio Haaglanden. Ook in de samenstelling van de RvT zou dit bij voorkeur tot uitdrukking moeten komen. De selectiecommissie van de RvT bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Deze kandidaten voeren gesprekken met de selectiecommissie. Op basis van het advies van de commissie beslist de voltallige RvT.

Meer informatie
Meer informatie over Buddy Netwerk is te vinden op www.buddynetwerk.nl. Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de heer Jan Willem Weck, telefoonnummer 06 51849925.

Honorering
Het gaat om onbezoldigde functie, ook vanwege de doelstelling van de organisatie. Wel wordt er een (minieme) kostenvergoeding verstrekt. Toezicht houden ziet de RvT als een professionele taak. We verwachten van de leden dan ook dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen. De RvT vergadert 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse strategiebijeenkomst, wordt er periodiek overlegd met medewerkers en zijn leden van de RvT periodiek aanwezig bij evenementen georganiseerd voor buddy’s.

Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.